Реклама
Реклама
Реклама

Зразок договору оренди приміщення, офісу, договір найму приміщення типовий бланк шаблон

 1. Договір оренди приміщення (офісу, частини комерційного приміщення) - зразок / шаблон: Договір оренди...
 2. ДОГОВІР ОРЕНДИ нежитлового приміщення
 3. 2. МЕТА ОРЕНДИ.
 4. 3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ПРИМІЩЕННЯ ТА МАЙНА В НЬОМУ В ОРЕНДУ.
 5. 4. ТЕРМІН ОРЕНДИ.
 6. 5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ.
 7. 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ.
 8. 7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ.
 9. 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ.
 10. 9. РІШЕННЯ Спрови.
 11. 10. ДІЯ ДОГОВОРУ.
 12. 11. Заключні положення.
 13. 12. Місцезнаходження і реквізити сторін.
 14. додаток до договору
 15. акт, який підписується під час укладання договору оренди:
 16. акт, який підписується при розірванні договору оренди:
 17. додаток до договору
 18. Зазначене нижче майно знаходиться в приміщенні за адресою: м ____________________, будинок № _________...

Договір оренди приміщення (офісу, частини комерційного приміщення) - зразок / шаблон:

Договір оренди (найму) приміщення - відкрити бланк в новому вікні

Шаблон договору:

ДОГОВІР ОРЕНДИ нежитлового приміщення

№ ________

м Львів ____ _____________ 2016р.

_____ ПІБ ______, в особі ___________, діючого на підставі ___________ (надалі іменується "Орендодавець", з одного боку, і ______ ПІБ _____, в особі ___________, діючого на підставі ___________ (надалі іменується "Орендар"), з іншого боку, в подальшому разом іменуються "Сторони ", а кожна окремо -" Сторона "уклали цей Договір оренди (надалі іменується" Договір ") про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов'язується передати Орендарю в тимчасове платне користування приміщення, а Орендар зобов'язується прийняти у тимчасове платне користування приміщення, що визначено в цьому Договорі (надалі іменується "Приміщення"), і зобов'язується сплачувати Орендодавцеві орендну плату .

1.2. Адреса Приміщення, що орендується: Україна, м.Львів, вул. ___________, будинок ___________, кв. ___________, кімната ___________.

1.3. Загальна площа Приміщення, що орендується: ___________ кв. м.

1.4. Поверх Приміщення, що орендується: ___________.

1.5. Стан Приміщення, що орендується, на момент передачі в оренду: придатне для використання відповідно до мети оренди, визначеної в п. 2.1 цього Договору.

1.6. Недоліки Приміщення, що орендується, на момент передачі в оренду: ___________.

1.7. В оренду також здається наступне майно, яке знаходиться в Приміщенні, що орендується: ___________.

1.8. Сторони домовились про такий порядок відновлення Приміщення, що орендується і майна в ньому: капітальний ремонт Приміщення та майна в ньому здійснює ___________, поточний ремонт Приміщення та майна в ньому здійснює ___________.

2. МЕТА ОРЕНДИ.

2.1. Приміщення, що орендується, надається Орендарю для __________.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ПРИМІЩЕННЯ ТА МАЙНА В НЬОМУ В ОРЕНДУ.

3.1. Приміщення та майно, що орендується, повинні бути передані Орендодавцем та прийняті Орендарем протягом ___________ днів.

3.2. У момент підписання Акту прийому-передачі Орендодавець передає Орендарю ключі від приміщення, що орендується.

4. ТЕРМІН ОРЕНДИ.

4.1. Термін оренди Приміщення, що орендується, становить ___________ місяців з моменту прийняття Приміщення, що орендується, за Актом прийому-передачі.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ.

5.1. Розмір місячної орендної плати становить: ___________ грн. (_________ прописом __________ гривень).

5.2. Орендна плата сплачується Орендарем не пізніше ___________ числа кожного наступного місяця на розрахунковий рахунок Орендодавця.

5.3. Розмір орендної плати може переглядатися на письмову вимогу Орендодавця.

5.4. Зобов'язання Орендаря по сплаті орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку в розмірі ___________ грн. (_________ прописом __________ гривень).

5.5. Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який термін у розмірі, який визначається на момент оплати.

5.6. Вартість комунальних послуг не входить в орендну плату.

5.7. Всі витрати за користування комунальними послугами, телефонами, Інтернет-послугами оплачуються Орендарем самостійно.

5.8. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Приміщення та Майна по Акту прийому-передачі включно. Закінчення терміну дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість по орендній платі, якщо така виникла, у повному обсязі, враховуючи санкції (якщо такі передбачені цим Договором).

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ.

6.1. Орендодавець зобов'язаний:

- забезпечувати безперешкодне використання Орендарем Приміщення та майна, що орендується на умовах цього Договору;

- не здійснювати дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

6.2. Орендодавець має право:

- контролювати наявність, стан використання Приміщення та майна Приміщення, переданого в оренду за цим Договором;

- виступати з ініціативою про внесення змін до цього Договору або його розірвання;

- здійснювати контроль за станом Приміщення та Майна шляхом огляду, але з обов'язковим попередженням Орендаря не менше ніж за день до цього.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ.

7.1. Орендар зобов'язаний:

- використовувати Приміщення, що орендується, виключно у відповідності до мети оренди, визначеної в п. 2.1 цього Договору;

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату;

- забезпечувати зберігання орендованого Приміщення та майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Приміщення і орендоване майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно та Приміщення в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки;

- дотримуватися протипожежних правил, а також правила користування тепловою та електричною енергією, не допускати перевантаження електромереж;

- здійснювати за власний рахунок поточний ремонт приміщення та орендованого майна;

- не здійснювати без письмової згоди Орендодавця перебудову та перепланування Приміщення.

- надати Орендодавцю доступ до об'єкта оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеним цим Договором;

- в разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві, орендоване Приміщення та Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна;

- своєчасно здійснювати за свій рахунок поточний ремонт орендованого Приміщення.

7.2. Орендар має право:

- віспользовать орендоване Приміщення та майно у ньому відповідно до його призначення та умов цього Договору;

- користуватися системами комунікацій, які знаходяться в Приміщенні, що орендується;

- здавати майно в суборенду лише за письмової згоди Орендодавця;

- установлювати сигналізацію та інші системи охорони.

- замінювати, встановлювати замки до дверей Приміщення.

- оформляти і обладнати Приміщення, що орендується на власний розсуд.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ.

8.1. У разі порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

8.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

8.1.2. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання цього Договору.

8.2. У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість Орендаря становить в середньому не менше ніж ___________ грн. (_________ прописом __________ гривень), Орендар також сплачує штраф Орендодавцю в розмірі ___________ грн. (_________ прописом __________ гривень).

9. РІШЕННЯ Спрови.

9.1. Всі суперечки, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. Якщо даний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

10. ДІЯ ДОГОВОРУ.

10.1. Договір підписується між двома Сторонами.

10.2. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання.

10.3. Строк цього Договору починає свій перебіг з ___________ 2016 року і закінчується ___________ 2016 року.

10.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.5. Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін договору в разі невиконання іншою стороною обов'язків передбачених цим Договором.

10.6. Орендодавець або Орендар має право розірвати цей Договір попередивши іншу сторону за один місяць до цього.

11. Заключні положення.

11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, в тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства , а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків.

11.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони укладені (складені) у тій же формі, що і цей Договір.

11.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології російською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

12. Місцезнаходження і реквізити сторін.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ОРЕНДАР: Прізвище, ім'я, по батькові, прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані / дані підприємства паспортні дані / дані підприємства ідентифікаційний код / ​​розрахунковий рахунок ідентифікаційний код / ​​розрахунковий рахунок підписи сторін, друку підписи сторін, друку

додаток до договору

Акт прийому-передачі приміщення в оренду - зразок / шаблон:

Акт прийому-передачі - відкрити бланк в новому вікні

 • акт прийому-передачі - додається до договору оренди приміщення

акт, який підписується під час укладання договору оренди:

АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ НЕРУХОМОГО МАЙНА В ОРЕНДУ

Згідно з договором оренди нерухомості № ______ від "_________" _____________________ 2016 року

______________________________________________________________ (ПІБ, паспортні дані) / Орендодавець / передає, а ______________________________________________________________ (ПІБ, паспортні дані) / Орендар / приймає у тимчасове платне користування приміщення та майно в приміщенні, що знаходиться за адресою: м.Львів, вул .________________________________________________________________________________________. Передане приміщення відповідає вимогам, які ставилися Орендарем.

Покази лічильників, зняті на момент прийому-передачі нерухомого майна: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

"________" __________________________ 2016 року

Орендодавець: ________________________ Орендар: _____________________________

підписи / дані / друк


акт, який підписується при розірванні договору оренди:

АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ НЕРУХОМОГО МАЙНА В ОРЕНДУ

Згідно з договором оренди нерухомості № ______ від "_________" _____________________ 2016 року

______________________________________________________________ (ПІБ, паспортні дані) / Орендар / передає, а ______________________________________________________________ (ПІБ, паспортні дані) / Орендодавець / приймає раніше здане в оренду приміщення і майно в приміщенні, що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. ________________________________________________________. Передане приміщення відповідає вимогам, які ставилися Орендодавцем.

Покази лічильників, зняті на момент прийому-передачі нерухомого майна: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

"________" __________________________ 2016 року

Орендодавець: ________________________ Орендар: _____________________________

підписи / дані / друк

додаток до договору

Опис майна при здачі приміщення, офісу в оренду - зразок / шаблон:

додаток

до Договору оренди нерухомості

№ ______ від "_________" _____________________ 2016 року

Зазначене нижче майно знаходиться в приміщенні за адресою: м ____________________, будинок № _________ кв .__________ кімната ___________ и передається Орендарю в тимчасове користування разом з приміщенням за Договором.
ОПИС МАЙНА:

Дата: _______________________ 2016 року

Орендодавець: ________________________ Орендар: _____________________________

підписи / дані / друк

Юристи не рекомендують укладати договір оренди нерухомості самостійно. Так Ви піддаєтеся небезпеки неправильно укласти угоду або опустити важливі моменти і не погодити їх з орендарем. Щоб уникнути цього рекомендуємо скористатися послугами спеціаліста з агентства нерухомості або послугами юристів.