Реклама
Реклама
Реклама

Договір безоплатного користування нежитловим приміщенням

 1. Предмет договору
 2. Термін дії договору
 3. Права та обов'язки сторін
 4. порядок передачі
 5. Відповідальність сторін
 6. Підстави і порядок розірвання договору
 7. Вирішення спорів з договору
 8. Форс мажор
 9. Інші умови
 10. список додатків
 11. Адреси, реквізити та підписи сторін

, Іменоване (ий, а) надалі, в особі, що діє (їй) на підставі,

, Іменоване (ий, а) надалі, в особі, що діє (їй) на підставі,

разом іменовані Сторони, а індивідуально - Сторона,

уклали цей (далі по тексту - Договір) про наступне:

1.

Предмет договору

1.1.

Відповідно до умов Договору зобов'язується надати в безоплатне тимчасове користування нежитлове приміщення (далі за текстом -), вказане в Описі нерухомості (Додаток № до Договору), який є невід'ємною частиною Договору. Відповідно до умов Договору зобов'язується надати в безоплатне тимчасове користування нежитлове приміщення (далі за текстом -), вказане в Описі нерухомості (Додаток № до Договору), який є невід'ємною частиною Договору

1.2.

Передане в користування належить на праві власності, що підтверджується наступним правоустанавліваюшім документом: (Додаток № -). в спорі і під арештом не перебуває, не є предметом застави, що не обтяжене правами третіх осіб.

2.

Термін дії договору

2.1.

Договір набуває чинності з і полягає Сторонами на невизначений термін.

3.

Права та обов'язки сторін

3.1.1.

Передати в стані, придатному для використання в цілях відповідно до Договору. має відповідати встановленим санітарним, протипожежним, містобудівним і технічним вимогам. передається з відноситься до нього документацією відповідно до Додатку № до Договору. Передати в стані, придатному для використання в цілях відповідно до Договору

3.1.2.

Письмово повідомити про всі приховані недоліки до передачі. Письмово повідомити про всі приховані недоліки до передачі

3.1.3.

Гарантувати, що не витребувано у через наявність будь-яких прав на третіх осіб на дату укладення Договору та / або протягом усього терміну дії Договору.

3.1.4.

У присутності перевірити справність систем життєзабезпечення, а також ознайомити з правилами його експлуатації або видати письмові інструкції про правила і порядок користування і його системами життєзабезпечення.

3.1.5.

Нести витрати на утримання, а також витрати, пов'язані з експлуатацією.

3.2.1.

Повернути в належному стані з урахуванням нормального зносу відповідно до умов Договору.

3.2.2.

Забезпечити збереження з моменту передачі в користування та до повернення.

3.2.3.

Використовувати згідно з умовами Договору та відповідно до призначення.

3.2.4.

Негайно сповіщати про всякому пошкодженні, аварії чи іншу подію, яка завдала чи загрожує завдати шкоди, і своєчасно вживати всіх можливих заходів щодо попередження, запобігання та ліквідації наслідків таких ситуацій.

3.2.5.

У разі дострокового розірвання Договору з підстав, зазначених у Договорі, негайно повернути в належному стані.

3.2.6.

Забезпечити і організаціям, що здійснюють ремонт і експлуатацію, безперешкодний доступ в для його технічного огляду і перевірки дотримання умов Договору.

3.3.2.

Давати письмові вказівки, обов'язкові для виконання, з питань вжиття заходів щодо запобігання і ліквідації ситуацій, що виникають в результаті неналежного використання, що ставить під загрозу збереження.

3.3.3.

Без зволікання провести заміну наданого іншою аналогічним майном, що перебуває в належному стані при повідомленні про вимоги, зазначених в п. 3.4.1 Договору або про його намір усунути недоліки за власний рахунок. Без зволікання провести заміну наданого іншою аналогічним майном, що перебуває в належному стані при повідомленні про вимоги, зазначених в п

3.3.4.

Відчужити або передати його в оплатне користування третій особі. При цьому до нового власника чи користувача переходять права за Договором, а його права відносно обтяжуються правами. Відчужити або передати його в оплатне користування третій особі

3.4.1.

За власним вибором при виявленні недоліків, повністю або частково перешкоджають користуванню, які навмисно або через грубу необережність не обмовив при укладанні Договору:

- вимагати від або безоплатного усунення недоліків або відшкодування своїх витрат на усунення недоліків;

- вимагати дострокового розірвання Договору та відшкодування понесених реального збитку. - вимагати дострокового розірвання Договору та відшкодування понесених реального збитку

3.4.2.

У разі, якщо було передано без його приладдя і належних до нього документації та без них не може бути використано за призначенням або його використання в значній мірі втрачає цінність для, має право за своїм вибором:

- вимагати від надання йому таких приналежностей і документів;

- вимагати дострокового розірвання Договору та відшкодування понесених реального збитку. - вимагати дострокового розірвання Договору та відшкодування понесених реального збитку

3.4.3.

Здійснювати невіддільні і віддільні поліпшення тільки з письмової згоди.

3.5.

Сторони дійшли згоди, що обов'язок по виробництву за свій рахунок капітального ремонту лежить на. Сторони дійшли згоди, що обов'язок по виробництву за свій рахунок капітального ремонту лежить на

3.6.

Сторони дійшли згоди, що обов'язок підтримувати в справному стані, проводити за свій рахунок поточний ремонт і нести витрати на утримання лежить на. Сторони дійшли згоди, що обов'язок підтримувати в справному стані, проводити за свій рахунок поточний ремонт і нести витрати на утримання лежить на

3.7.

Сторони дійшли згоди, що обов'язок по оплаті комунальних платежів протягом терміну користування лежить на.

3.8.

Рахунки за абонентську плату за телефон і телефонні переговори, електроенергію, кабельне телебачення вироблені під час проживання, оплачує.

4.

порядок передачі

4.1.

Передача в безоплатне користування і повернення оформляються двосторонніми актами прийому-передачі, підписується Сторонами або уповноваженими представниками Сторін. Зазначені в цьому пункті Договору акти є невід'ємною частиною Договору.

4.2.

Ризик випадкової втрати (пошкодження, псування) несе з дати передачі в безоплатне користування і до повернення його. Ризик випадкової втрати (пошкодження, псування) несе з дати передачі в безоплатне користування і до повернення його

5.

Відповідальність сторін

5.1.

Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором відповідно до законодавства Росії.

6.

Підстави і порядок розірвання договору

6.1.

Договір може бути розірваний за згодою Сторін, а також в односторонньому порядку на письмову вимогу однієї із Сторін з підстав, передбачених законодавством.

6.2.

Розірвання Договору в односторонньому порядку проводиться тільки за письмовою вимогою Сторін протягом календарних днів з дня отримання Стороною такого вимоги.

7.

Вирішення спорів з договору

7.1.

Претензійний порядок є обов'язковим. Спір може бути переданий на вирішення арбітражного суду після прийняття сторонами заходів з досудового врегулювання після закінчення тридцяти календарних днів з дня надіслання претензії. Претензійний порядок є обов'язковим

8.

Форс мажор

8.1.

Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за Договором у разі, якщо невиконання зобов'язань стало наслідком дій непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, війни, дій органів державної влади або інших незалежних від Сторін обставин.

8.2.

Сторона, яка не може виконати зобов'язання за Договором, повинна своєчасно, але не пізніше календарних днів після настання обставин непереборної сили, письмово сповістити іншу Сторону, з наданням обгрунтовують документів, виданих компетентними органами.

8.3.

Сторони визнають, що неплатоспроможність Сторін не є форс-мажорною обставиною.

9.

Інші умови

9.1.

Сторони не мають ніяких супутніх усних домовленостей. Зміст тексту Договору повністю відповідає дійсному волевиявленню Сторін.

9.2.

Все листування по предмету Договору, що передує його висновком, втрачає юридичну силу з дня укладення Договору.

9.3.

Сторони визнають, що якщо будь-яка з положень Договору стає недійсним протягом терміну його дії внаслідок зміни законодавства, інші положення Договору обов'язкові для Сторін протягом терміну дії Договору.

9.4.

Договір складений в 2 (двох) примірниках російською мовою по одному для кожної із Сторін.

10.

список додатків

10.2.

Додаток № - Виписка з ЕГРН.

10.3.

Додаток № - копія правовстановлюючого документа.

11.

Адреси, реквізити та підписи сторін

Найменування: Найменування: Адреса: Адреса: Тел .: Тел .: ОГРН: ОГРН: ІПН: ІПН: КПП: КПП: Р / р: Р / р: Банк: Банк: БИК: БИК: Кор / рах: Кор / рах:

Від імені __________ від імені __________