Реклама
Реклама
Реклама

Договір безоплатного користування житловим приміщенням

 1. Предмет договору
 2. Термін дії договору
 3. Права та обов'язки сторін
 4. порядок передачі
 5. Відповідальність сторін
 6. Підстави і порядок розірвання договору
 7. Вирішення спорів з договору
 8. Форс мажор
 9. Інші умови
 10. список додатків
 11. Адреси, реквізити та підписи сторін

, Іменований (а) надалі, чинний (а) як фізична особа,

, Іменований (а) надалі, чинний (а) як фізична особа,

разом іменовані Сторони, а індивідуально - Сторона,

уклали цей (далі по тексту - Договір) про наступне:

1.

Предмет договору

1.1.

Відповідно до умов Договору зобов'язується надати в безоплатне тимчасове користування для проживання громадян (далі по тексту -), зазначену (ий) в Описі нерухомості (Додаток № до Договору), який є невід'ємною частиною Договору. Відповідно до умов Договору зобов'язується надати в безоплатне тимчасове користування для проживання громадян (далі по тексту -), зазначену (ий) в Описі нерухомості (Додаток № до Договору), який є невід'ємною частиною Договору

1.2.

Передане в користування належить на праві власності, що підтверджується наступним правоустанавліваюшім документом: (Додаток № -). в спорі і під арештом не перебуває, не є предметом застави, що не обтяжене правами третіх осіб.

2.

Термін дії договору

2.1.

Договір набуває чинності з і полягає Сторонами на невизначений термін.

3.

Права та обов'язки сторін

3.1.1.

Передати в стані, придатному для використання в цілях відповідно до Договору. має відповідати встановленим санітарним, протипожежним, містобудівним і технічним вимогам та бути придатним для проживання. передається з відноситься до нього документацією відповідно до Додатку № до Договору. Передати в стані, придатному для використання в цілях відповідно до Договору

3.1.2.

Письмово повідомити про всі приховані недоліки до передачі. Письмово повідомити про всі приховані недоліки до передачі

3.1.3.

Гарантувати, що не витребувано у через наявність будь-яких прав на третіх осіб на дату укладення Договору та / або протягом усього терміну дії Договору.

3.1.4.

У присутності перевірити справність систем життєзабезпечення, а також ознайомити з правилами його експлуатації або видати письмові інструкції про правила і порядок користування і його системами життєзабезпечення.

3.1.5.

Нести витрати на утримання, а також витрати, пов'язані з експлуатацією.

3.2.1.

Повернути в належному стані з урахуванням нормального зносу відповідно до умов Договору.

3.2.2.

Забезпечити збереження з моменту передачі в користування та до повернення.

3.2.3.

Використовувати згідно з умовами Договору та відповідно до призначення.

3.2.4.

Негайно сповіщати про всякому пошкодженні, аварії чи іншу подію, яка завдала чи загрожує завдати шкоди, і своєчасно вживати всіх можливих заходів щодо попередження, запобігання та ліквідації наслідків таких ситуацій.

3.2.5.

У разі дострокового розірвання Договору з підстав, зазначених у Договорі, негайно повернути в належному стані.

3.2.6.

Забезпечити і організаціям, що здійснюють ремонт і експлуатацію, безперешкодний доступ в для його технічного огляду і перевірки дотримання умов Договору.

3.3.2.

Давати письмові вказівки, обов'язкові для виконання, з питань вжиття заходів щодо запобігання і ліквідації ситуацій, що виникають в результаті неналежного використання, що ставить під загрозу збереження.

3.3.3.

Без зволікання провести заміну наданого іншою аналогічним майном, що перебуває в належному стані при повідомленні про вимоги, зазначених в п. 3.4.1 Договору або про його намір усунути недоліки за власний рахунок. Без зволікання провести заміну наданого іншою аналогічним майном, що перебуває в належному стані при повідомленні про вимоги, зазначених в п

3.3.4.

Відчужити або передати його в оплатне користування третій особі. При цьому до нового власника чи користувача переходять права за Договором, а його права відносно обтяжуються правами. Відчужити або передати його в оплатне користування третій особі

3.4.1.

За власним вибором при виявленні недоліків, повністю або частково перешкоджають користуванню, які навмисно або через грубу необережність не обмовив при укладанні Договору:

- вимагати від або безоплатного усунення недоліків або відшкодування своїх витрат на усунення недоліків;

- вимагати дострокового розірвання Договору та відшкодування понесених реального збитку. - вимагати дострокового розірвання Договору та відшкодування понесених реального збитку

3.4.2.

У разі, якщо було передано без його приладдя і належних до нього документації та без них не може бути використано за призначенням або його використання в значній мірі втрачає цінність для, має право за своїм вибором:

- вимагати від надання йому таких приналежностей і документів;

- вимагати дострокового розірвання Договору та відшкодування понесених реального збитку. - вимагати дострокового розірвання Договору та відшкодування понесених реального збитку

3.4.3.

Здійснювати невіддільні і віддільні поліпшення тільки з письмової згоди.

3.5.

Сторони дійшли згоди, що обов'язок по виробництву за свій рахунок капітального ремонту лежить на. Сторони дійшли згоди, що обов'язок по виробництву за свій рахунок капітального ремонту лежить на

3.6.

Сторони дійшли згоди, що обов'язок підтримувати в справному стані, проводити за свій рахунок поточний ремонт і нести витрати на утримання лежить на. Сторони дійшли згоди, що обов'язок підтримувати в справному стані, проводити за свій рахунок поточний ремонт і нести витрати на утримання лежить на

3.7.

Сторони дійшли згоди, що обов'язок по оплаті комунальних платежів протягом терміну користування лежить на.

3.8.

Рахунки за абонентську плату за телефон і телефонні переговори, електроенергію, кабельне телебачення вироблені під час проживання, оплачує.

4.

порядок передачі

4.1.

Передача в безоплатне користування і повернення оформляються двосторонніми актами прийому-передачі, підписується Сторонами або уповноваженими представниками Сторін. Зазначені в цьому пункті Договору акти є невід'ємною частиною Договору.

4.2.

передається в безоплатне користування з технікою (далі по тексту - Майно), що належить на праві власності. Перелік Майна вказується Сторонами у Переліку майна, що передається (Додаток № до Договору), що є його невід'ємною частиною.

4.3.

Ризик випадкової втрати (пошкодження, псування) і Майна несе з дати передачі в безоплатне користування і до повернення його. Ризик випадкової втрати (пошкодження, псування) і Майна несе з дати передачі в безоплатне користування і до повернення його

5.

Відповідальність сторін

5.1.

Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором відповідно до Договору та законодавства України.

5.2.

Неустойка за Договором виплачується тільки на підставі обґрунтованого письмового вимоги Сторін.

5.3.

Виплата неустойки не звільняє Сторони від виконання обов'язків, передбачених Договором.

5.4.

відповідальність:

5.4.1.

У разі невиконання (неналежного виконання) обов'язків, передбачених будь-яким з п.п. 3.1.1 , 3.1.2 , 3.1.3 Договору, виплачує штраф в розмірі руб. за кожен такий випадок.

5.4.2.

У разі невиконання (неналежного виконання) обов'язків, передбачених будь-яким з п.п. 3.5 , 3.6 Договору, виплачує штраф в розмірі руб. за кожен такий випадок.

5.4.3.

відповідає за шкоду, заподіяну третій особі в результаті використання, якщо не доведе, що шкода заподіяна внаслідок наміру або грубої необережності або особи, у якого це виявилося за згодою. відповідає за шкоду, заподіяну третій особі в результаті використання, якщо не доведе, що шкода заподіяна внаслідок наміру або грубої необережності або особи, у якого це виявилося за згодою

5.5.

відповідальність:

5.5.1.

У разі несвоєчасного повернення або його частини, зобов'язується виплатити пені з розрахунку відсотка від вартості несвоєчасно повернутого за кожен день прострочення, але не більше відсотків.

5.5.2.

У разі невиконання (неналежного виконання) обов'язків, передбачених п. 3.2.5 Договору, виплачує штраф в розмірі руб. за кожен такий випадок.

5.5.3.

У разі невиконання (неналежного виконання) обов'язків, передбачених п. 3.8 Договору, виплачує штраф в розмірі руб. за кожен такий випадок.

6.

Підстави і порядок розірвання договору

6.1.

Договір може бути розірваний за згодою Сторін, а також в односторонньому порядку на письмову вимогу однієї із Сторін з підстав, передбачених Договором та законодавством.

6.2.

Розірвання Договору в односторонньому порядку проводиться тільки за письмовою вимогою Сторін протягом календарних днів з дня отримання Стороною такого вимоги.

6.3.

має право розірвати Договір в односторонньому порядку у випадках:

6.3.1.

У разі систематичного (і більше разів) невиконання (неналежного виконання) обов'язків, передбачених п. 3.2.5 Договору.

6.3.2.

У разі, якщо користується з істотним порушенням умов Договору або призначення або з неодноразовими порушеннями. У разі, якщо користується з істотним порушенням умов Договору або призначення або з неодноразовими порушеннями

6.3.3.

У разі, якщо істотно погіршує. У разі, якщо істотно погіршує

6.3.4.

У разі, якщо передав третій особі без попередньої письмової згоди. У разі, якщо передав третій особі без попередньої письмової згоди

6.3.5.

У разі невиконання (неналежного виконання) обов'язків, передбачених п. 3.8 Договору.

6.4.

має право розірвати Договір в односторонньому порядку у випадках:

6.4.1.

У разі невиконання (неналежного виконання) обов'язків, передбачених будь-яким з п.п. 3.1.1 , 3.1.2 , 3.1.3 , 3.1.5 Договору. У разі невиконання (неналежного виконання) обов'язків, передбачених будь-яким з п

6.4.2.

У разі якщо в силу обставин, за які не відповідає, виявиться в стані, непридатному для використання. У разі якщо в силу обставин, за які не відповідає, виявиться в стані, непридатному для використання

7.

Вирішення спорів з договору

7.1.

Претензійний порядок є обов'язковим. Спір може бути переданий на вирішення арбітражного суду після прийняття сторонами заходів з досудового врегулювання після закінчення тридцяти календарних днів з дня надіслання претензії. Претензійний порядок є обов'язковим

8.

Форс мажор

8.1.

Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за Договором у разі, якщо невиконання зобов'язань стало наслідком дій непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, війни, дій органів державної влади або інших незалежних від Сторін обставин.

8.2.

Сторона, яка не може виконати зобов'язання за Договором, повинна своєчасно, але не пізніше календарних днів після настання обставин непереборної сили, письмово сповістити іншу Сторону, з наданням обгрунтовують документів, виданих компетентними органами.

8.3.

Сторони визнають, що неплатоспроможність Сторін не є форс-мажорною обставиною.

9.

Інші умови

9.1.

Сторони не мають ніяких супутніх усних домовленостей. Зміст тексту Договору повністю відповідає дійсному волевиявленню Сторін.

9.2.

Все листування по предмету Договору, що передує його висновком, втрачає юридичну силу з дня укладення Договору.

9.3.

Сторони визнають, що якщо будь-яка з положень Договору стає недійсним протягом терміну його дії внаслідок зміни законодавства, інші положення Договору обов'язкові для Сторін протягом терміну дії Договору.

9.4.

Договір складений в 2 (двох) примірниках російською мовою по одному для кожної із Сторін.

10.

список додатків

10.2.

Додаток № - Виписка з ЕГРН.

10.3.

Додаток № - копія правовстановлюючого документа.

11.

Адреси, реквізити та підписи сторін

Прізвище Ім'я По батькові: Прізвище Ім'я По батькові: Місце реєстрації: Місце реєстрації: Тел .: Тел .: ІПН: ІПН: паспорт: паспорт: видано: м
виданий: м
код підрозділу: код підрозділу: Р / р: Р / р: Банк: Банк: БИК: БИК: Кор / рах: Кор / рах:

Від імені __________ від імені __________