Реклама
Реклама
Реклама

Ліцензійний договір на програмне забезпечення (невиключна ліцензія)

 1. № (Проста (невиключна) ліцензія)
 2. Предмет договору
 3. Права та обов'язки сторін
 4. Надання права використання
 5. Гарантії прав використання
 6. Розмір винагороди
 7. Відповідальність сторін
 8. Підстави і порядок розірвання договору
 9. Вирішення спорів з договору
 10. Обставини, що виключають відповідальність
 11. Інші умови
 12. список додатків
 13. Адреси, реквізити та підписи сторін

(Проста (невиключна) ліцензія)

, Іменоване (ий, а) надалі, в особі, що діє (їй) на підставі,

, Іменоване (ий, а) надалі, в особі, що діє (їй) на підставі,

разом іменовані Сторони, а індивідуально - Сторона,

уклали цей про надання простий (невиключної) ліцензії (далі по тексту - Договір) про наступне:

1.

Предмет договору

1.1.

За Договором зобов'язується надати (передати) право використання (далі по тексту -), характеристики якого вказані в специфікації (Додаток № до Договору), на умовах простої (невиключної) ліцензії, а зобов'язується прийняти в порядку і на умовах, встановлених Договором. За Договором зобов'язується надати (передати) право використання (далі по тексту -), характеристики якого вказані в специфікації (Додаток № до Договору), на умовах простої (невиключної) ліцензії, а зобов'язується прийняти в порядку і на умовах, встановлених Договором

1.2.

передається на матеріальному носії, зазначеному в специфікації (Додаток № до Договору) у власність.

1.3.

гарантує, що він є правовласником виключних прав на, зазначений в п. 1.1 Договору, і має права на укладення договору.

1.4.

Належність виняткових прав на засвідчується наступними документами, що підтверджують факт створення і приналежність виняткових прав: (Додаток № до Договору), що є невід'ємною частиною Договору.

2.

Права та обов'язки сторін

2.1.

зобов'язується:

2.1.1.

Надати (передати) право використання в порядку і на умовах, встановлених Договором.

2.1.2.

Протягом терміну, встановленого п. 3.1 Договору, підтримувати в силі правову охорону.

2.1.3.

Протягом календарних днів з дня отримання відповідного письмового повідомлення своїми силами і за свій рахунок усунути виявлені недоліки, а саме:

- невідповідність змісту, даним, зазначеним у п. 1.1 договору;

- наявність у складі матеріалів, заборонених до розповсюдження законодавством.

2.1.4.

Утримуватися від будь-яких дій, здатних ускладнити здійснення наданого йому права використання, в встановлених Договором межах. Утримуватися від будь-яких дій, здатних ускладнити здійснення наданого йому права використання, в встановлених Договором межах

2.1.5.

Передати у власність матеріальний носій, в якому виражений, у вигляді і порядку, зазначеному в специфікації (Додаток № до Договору).

2.1.6.

Виконувати інші обов'язки, передбачені Договором.

2.2.

зобов'язується:

2.2.1.

Прийняти надані за Договором права на використання.

2.2.2.

Виплатити винагороду в розмірі, порядку та на умовах, передбачених Договором.

2.2.3.

Виплатити плату за матеріальний носій, що надається у власність.

2.2.4.

Негайно інформувати про всі стали йому відомі факти протиправного використання третіми особами.

2.2.5.

Використовувати права надаються за Договором, в обсязі та порядку, встановленому Договором.

2.2.6.

Виконувати інші обов'язки, передбачені Договором.

2.3.1.

Вимагати виплати винагороди, в порядку та строки, встановлені Договором.

2.3.2.

Вимагати плату за матеріальний носій.

2.3.3.

У разі порушення умов (способів) використання прав на за Договором, позбавити права використання. Порушення норм про охорону авторських прав може також спричинити цивільно-правову та кримінальну відповідальність відповідно до законодавства РФ.

2.4.1.

Після отримання, відповідно до умов Договору, використовувати в обсязі і порядку, встановленому в Договорі.

2.4.2.

Відмовитися від виконання Договору, якщо в порушення умов Договору відмовляється передати право використання за Договором.

3.

Надання права використання

3.1.

надається проста (невиключна) ліцензія на використання в обсязі і порядку, встановленому Договором.

Термін надання права використання встановлюється на весь період дії виняткових прав на.

3.2.

За Договором надає право використання на умовах простий (невиключної) ліцензії, незалежно від того, здійснюються відповідні дії з метою отримання прибутку або без такої мети всіма способами, дозволеними законодавством Російської Федерації, в тому числі, але не обмежуючись:

3.2.1.

Відтворення, тобто виготовлення одного і більше примірника твору або його частини в будь-якій матеріальній формі, в тому числі у формі звуко-чи відеозапису, виготовлення в трьох вимірах одного і більше примірника двомірного твори і в двох вимірах одного і більше примірника тривимірного твори, в необмеженому обсязі.

3.2.2.

Розповсюдження шляхом продажу або іншого відчуження його оригіналу або примірників, в необмеженому обсязі.

3.2.3.

Публічний показ, тобто будь-яка демонстрація оригіналу або примірника твору безпосередньо або на екрані за допомогою плівки, діапозитивів, телевізійного кадру чи інших технічних засобів, а також демонстрація окремих кадрів аудіовізуального твору без дотримання їх послідовності безпосередньо або за допомогою технічних засобів в місці, відкритому для вільного відвідування, або в місці, де присутня значна кількість осіб, які не належать до кола сім'ї, незалежно від того, сприймається твір в місці його демонстрації або в іншому місці одночасно з демонстрацією твору в необмеженому обсязі.

3.2.4.

Імпорт оригіналу або примірників з метою поширення, в необмеженому обсязі.

3.2.5.

Прокат оригіналу або примірників, в необмеженому обсязі.

3.2.6.

Публічне виконання, тобто уявлення твори в живому виконанні або за допомогою технічних засобів (радіо, телебачення та інших технічних засобів), а також показ аудіовізуального твору (з супроводом або без супроводу звуком) в місці, відкритому для вільного відвідування, або в місці, де присутня значна кількість осіб, які не належать до кола сім'ї, незалежно від того, сприймається твір у місці його подання або показу або в іншому місці одночасно з поданням або показом виро ведення, в необмеженому обсязі.

3.2.7.

Повідомлення в ефір, тобто повідомлення для загального відома (включаючи показ або виконання) по радіо або телебаченню (в тому числі шляхом ретрансляції), за винятком повідомлення по кабелю. При цьому під повідомленням розуміється будь-яка дія, за допомогою якого твір стає доступним для слухового і (або) зорового сприйняття незалежно від його фактичного сприйняття публікою. При повідомленні творів в ефір через супутник під повідомленням в ефір розуміється приймання сигналів з наземної станції на супутник і передача сигналів з супутника, за допомогою яких твір може бути доведено до загального відома незалежно від його фактичного приймання публікою. Повідомлення кодованих сигналів визнається повідомленням в ефір, якщо кошти декодування надаються необмеженому колу осіб організацією ефірного мовлення або з її згоди, в необмеженому обсязі.

3.2.8.

Повідомлення по кабелю, тобто повідомлення для загального відома по радіо чи телебаченню за допомогою кабелю, проводу, оптичного волокна або аналогічних засобів (в тому числі шляхом ретрансляції). Повідомлення кодованих сигналів визнається повідомленням по кабелю, якщо кошти декодування надаються необмеженому колу осіб організацією кабельного мовлення або з її згоди, в необмеженому обсязі.

3.2.9.

Ретрансляція, тобто прийом і одночасне повідомлення в ефір (в тому числі через супутник) або по кабелю повній та незмінній радіо- або телепередачі або її суттєвої частини, повідомляється в ефір або по кабелю організацією ефірного або кабельного мовлення, в необмеженому обсязі.

3.2.10.

Переклад або інша переробка:

3.2.10.1.

Переклад на будь-які мови.

3.2.10.2.

Внесення змін до назви.

3.2.10.3.

Внесення змін у зміст.

3.2.10.4.

Інші види переробки в необмеженому обсязі.

3.2.11.

Практична реалізація;

3.2.12.

Доведення до загального відома таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ до будь-якому місці і в будь-який час за власним вибором (доведення до загального відома).

3.2.13.

Опублікування під фірмовим найменуванням, товарним знаком.

3.3.

Використання здійснюється на території Російської Федерації.

3.4.

не представляє звіт про використання прав на за Договором.

3.5.

Передача і прав на його використання здійснюється Сторонами шляхом підписання Акта про виконання зобов'язань (Додаток № до Договору).

4.

Гарантії прав використання

4.1.

гарантує, що надається (передане) за Договором право використання належить на законних підставах і на момент укладення Договору є вільним від яких би то не було вимог третіх осіб, як пов'язаних з самим, так і пов'язаних з наданим за Договором правом. вправі надавати (передавати) вказане в Договорі право.

4.2.

гарантує, що відповідає функціональним і технічним параметрам, зазначеної в документації.

4.3.

не несе відповідальності і не відшкодовує збитки, спричинені порушеннями і / або помилками при експлуатації, що виникли в результаті неправомірних дій, його персоналу, або третіх осіб.

4.4.

захищатиме від всіх позовів третіх осіб щодо інтелектуального володіння. У разі виникнення такого позову, повинен негайно інформувати про всі претензії, пред'явлених третьою особою, і надати всю необхідну інформацію, що стосується цієї суперечки.

5.

Розмір винагороди

5.2.

Розмір винагороди за надання права використання, що виплачується перегляду не підлягає, протягом усього терміну дії Договору.

5.3.

Розмір плати, за матеріальний носій надається становить () руб.

Плата за матеріальний носій здійснюється в наступному порядку:.

5.4.

Спосіб оплати за Договором: перерахування грошових коштів у валюті Російської Федерації (рубль) на рахунок. При цьому, обов'язки в частині оплати за Договором вважаються виконаними з дня списання коштів банком з рахунку.

6.

Відповідальність сторін

6.1.

Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором відповідно до законодавства Росії.

6.2.

Неустойка за Договором виплачується тільки на підставі обґрунтованого письмового вимоги Сторін.

6.3.

Виплата неустойки не звільняє Сторони від виконання обов'язків, передбачених Договором.

6.4.

Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання за Договором, зобов'язана відшкодувати іншій Стороні заподіяні таким невиконанням збитки. Тягар доказування збитків лежить на потерпілій Стороні.

6.5.

Якщо Сторона, яка порушила Договір, отримала внаслідок цього доходи, Сторона, права якої порушені, має право вимагати відшкодування, поряд з іншими збитками, упущеної вигоди в розмірі не меншому, ніж такі доходи.

6.6.

Розірвання Договору не звільняє Сторони від відповідальності за невиконання / неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором.

6.7.

Використання спосіб, не передбачений Договором, або після припинення дії Договору, або іншим чином за межами прав, наданих за договором, тягне за собою відповідальність за порушення виключного права на, встановленої законодавством і / або Договором. Використання спосіб, не передбачений Договором, або після припинення дії Договору, або іншим чином за межами прав, наданих за договором, тягне за собою відповідальність за порушення виключного права на, встановленої законодавством і / або Договором

7.

Підстави і порядок розірвання договору

7.1.

Договір може бути розірваний за згодою Сторін, а також в односторонньому порядку на письмову вимогу однієї із Сторін з підстав, передбачених законодавством.

7.2.

Розірвання Договору в односторонньому порядку проводиться тільки за письмовою вимогою Сторін протягом календарних днів з дня отримання Стороною такого вимоги.

7.3.

Використання після розірвання Договору не допускається.

7.4.

Укладення договору про відчуження виключного права на з третьою особою і перехід виключного права на до третьої особи не є підставою для зміни або розірвання Договору.

8.

Вирішення спорів з договору

8.1.

Претензійний порядок досудового врегулювання спорів з Договору є для Сторін обов'язковим.

8.2.

Претензійні листи направляються Сторонами нарочним або рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення останнього адресату за місцезнаходженням Сторін, зазначених у розділі 12 Договору.

8.3.

Напрямок Сторонами претензійних листів іншим способом, ніж зазначено в п. 8.2 Договору не допускається.

8.4.

Термін розгляду претензійного листа становить календарних днів з дня отримання останнього адресатом.

9.

Обставини, що виключають відповідальність

9.1.

Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за Договором у разі, якщо невиконання зобов'язань стало наслідком дій непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, війни, дій органів державної влади або інших незалежних від Сторін обставин.

9.2.

Якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо спричинила невиконання зобов'язань в терміни, встановлені Договором, то ці терміни пропорційно продовжуються на час дії відповідних обставин.

9.3.

Якщо ці обставини триватимуть більше 1 (одного) календарного місяця, то кожна зі Сторін буде вправі виступити з ініціативою про розірвання Договору в зв'язку з неможливістю його виконання. У разі прийняття Сторонами рішення про розірвання Договору за названою підставою жодна із Сторін не матиме права на відшкодування можливих збитків.

9.4.

Сторона, яка не може виконати зобов'язання за Договором, повинна своєчасно, але не пізніше календарних днів після настання обставин непереборної сили, письмово сповістити іншу Сторону, з наданням обгрунтовують документів, виданих компетентними органами.

9.5.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про виникнення форс-мажорних обставин, позбавляють Сторону права посилатися на будь-які вищевказані обставини, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.

9.6.

Сторони визнають, що неплатоспроможність Сторін не є форс-мажорною обставиною.

10.

Інші умови

10.1.

Сторони не мають ніяких супутніх усних домовленостей. Зміст тексту Договору повністю відповідає дійсному волевиявленню Сторін.

10.2.

Все листування по предмету Договору, що передує його висновком, втрачає юридичну силу з дня укладення Договору.

10.3.

Після припинення дії Договору зобов'язується негайно припинити використання.

10.4.

У разі припинення виключного права на у, Договір припиняється на підставі п. 4 ст. +1235 ГК РФ, про що зобов'язується повідомити протягом календарних днів з дати настання підстав такого припинення.

10.5.

Договір складений в -х примірниках російською мовою по одному для кожної із Сторін.

11.

список додатків

12.

Адреси, реквізити та підписи сторін

Найменування: Найменування: Адреса: Адреса: Тел .: Тел .: ОГРН: ОГРН: ІПН: ІПН: КПП: КПП: Р / р: Р / р: Банк: Банк: БИК: БИК: Кор / рах: Кор / рах:

Від імені __________ від імені __________