Реклама
Реклама
Реклама

Договір поставки товарів для державних потреб

 1. Предмет договору
 2. Термін дії договору
 3. Права та обов'язки сторін
 4. порядок поставки
 5. Порядок розрахунків
 6. Відповідальність сторін
 7. Підстави і порядок розірвання договору
 8. Вирішення спорів з договору
 9. Форс мажор
 10. Інші умови
 11. список додатків
 12. Адреси, реквізити та підписи сторін

, Іменоване (ий, а) надалі, в особі, що діє (їй) на підставі,

, Іменоване (ий, а) надалі, в особі, що діє (їй) на підставі,

разом іменовані Сторони, а індивідуально - Сторона,

на підставі державного контракту на поставку № від р (далі по тексту - Державний контракт), укладеного між і (далі по тексту -), і відповідно до повідомленням про прикріплення постачальника до покупця № від р, уклали цей (далі по тексту - Договір) про наступне:

1.

Предмет договору

1.1.

Відповідно до Договору зобов'язується передати товари для державних потреб, зазначені в п. 1.2 Договору (далі по тексту -), а зобов'язується прийняти та оплатити в порядку і строки, зазначені в Договорі. Відносини між і регулюються цим Договором та Державним контрактом.

1.2.

За Договором здійснюється поставка наступного:. У специфікації (Додаток № до Договору), що є невід'ємною частиною Договору, Сторонами визначено:

приладдя

документи, що передаються разом з

комплектність

1.3.

Якість має відповідати державним стандартам (ГОСТ), технічними умовами (ТУ), вимогам заводу-виготовлювача та іншої нормативно-технічної документації на даний вид товарів і підтверджуватися документами якості, необхідними за законодавством, які підлягають передачі одночасно з передачею.

1.4.

Сторони узгодили необхідність затарювання та пакування способом, який забезпечує схоронність при умовах зберігання і транспортування, передбачених Договором. Тара не є зворотною. Вартість тари входить у вартість.

1.5.

Гарантійний термін щодо вказано в специфікації.

1.6.

Термін придатності зазначений у Специфікації.

2.

Термін дії договору

2.1.

Договір набуває чинності з і діє до.

3.

Права та обов'язки сторін

3.1.1.

Здійснити всі необхідні дії, щоб забезпечити прийняття за кількістю, якості, асортименту та комплектності відповідно до умов Договору.

3.1.2.

Передавати необхідну для виконання зобов'язань інформацію.

3.1.3.

Оплатити в розмірі, у строки та в порядку відповідно до умов Договору.

3.1.4.

Протягом календарних днів з дня отримання повідомити про невідповідність за кількістю, якості, асортименту, комплектності, приладдя (в тому числі наявності необхідних документів), тарі та упаковці умов Договору.

3.1.6.

Забезпечити збереження (відповідальне зберігання) і негайно повідомити, в разі якщо відповідно до законодавства або Договором відмовляється від переданого. Необхідні витрати, понесені на відповідальне зберігання підлягають відшкодуванню.

3.2.

зобов'язується:

3.2.1.

Передати в порядку і на умовах Договору.

3.2.2.

Передати вільним від будь-яких прав третіх осіб. гарантує, що не перебуває в спорі і під арештом, не є предметом застави і т.п. Передати вільним від будь-яких прав третіх осіб

3.2.3.

Передати в тарі та упаковці відповідно до умов Договору.

3.2.4.

Одночасно з передати приналежності, а також належні до нього документи (технічний паспорт, сертифікат якості, інструкцію по експлуатації тощо), передбачені Договором та законодавством.

3.2.5.

Своїми силами і за свій рахунок протягом гарантійного терміну усунути недоліки (здійснити ремонт), що не підлягає використанню відповідно до призначення з вини, в-денний строк з дня звернення. У разі неможливості усунення недоліків, або виникнення таких недоліків і більше разів, зобов'язаний в - денний строк з дня звернення замінити на належної якості.

3.2.6.

Своїми силами і за свій рахунок в -денний строк з дня звернення замінити з терміном придатності, що не відповідає умовам Договору про термін придатності.

3.2.7.

Письмово повідомити про готовність до передачі протягом робочих днів з моменту готовності.

3.2.8.

Чи не залучати до виконання Договору третіх осіб.

3.3.1.

Відмовитися (повністю або частково) від оплати, яке не відповідає вимогам, встановленим законодавством для визначення якості товарів або Договором.

3.3.2.

Відмовитися від виконання Договору, якщо відмовляється передати.

3.3.3.

Повністю або частково відмовитися від, при цьому зобов'язаний прикріпити до нового покупця.

3.3.4.

При передачі неналежної якості, якщо не замінить неналежної якості в розумні терміни, вимагати за своїм вибором:

- пропорційного зменшення ціни;

- безоплатного усунення недоліків в -денний термін;

- відшкодування своїх витрат на усунення недоліків в -денний термін.

3.3.5.

У разі істотного порушення вимог до якості (виявлення непереборних недоліків, недоліків, які не можуть бути усунені без невідповідних витрат або витрат часу, чи виявляються неодноразово, або виявляються знову після їх усунення, та інших подібних недоліків) за своїм вибором:

- відмовитися від виконання Договору і вимагати повернення сплаченої за грошової суми;

- вимагати заміни неналежної якості, відповідним умовам Договору.

3.3.6.

У разі передачі некомплектного за своїм вибором вимагати від:

- пропорційного зменшення ціни;

- доукомплектування в -денний строк з дня отримання зазначеної вимоги.
Якщо в зазначений в цьому пункті строк не виконав вимоги про доукомплектування, має право за своїм вибором:

- вимагати заміни некомплектного на комплектне;

- відмовитися від виконання Договору і вимагати повернення сплаченої грошової суми.

3.3.7.

У випадках, коли в порушення умов Договору передається без тари та (або) упаковки або в неналежній тарі та (або) упаковці, вимагати від затарить і (або) упакувати або замінити неналежну тару і (або) упаковку, якщо інше не випливає з Договору або характеру або замість пред'явлення вимог, зазначених у цьому пункті Договору, пред'явити до вимоги, що випливають з передачі неналежної якості, передбачені п. 3.3.5 Договору.

3.4.1.

За своїм вибором вимагати оплати або відмовитися від виконання Договору, якщо в порушення Договору відмовляється прийняти і / або сплатити.

3.4.2.

Вимагати від або від оплати, у випадках коли без встановлених законодавством або Договором підстав не приймає від або відмовляється від його прийняття.

3.4.3.

У разі повної або часткової відмови від прийняття, звернутися до з вимогою про прикріплення до нього іншого покупця. У разі не виконання зазначеної вимоги, має право вимагати від прийняти та оплатити, або реалізувати на свій розсуд з віднесенням розумних витрат, пов'язаних з їх реалізацією, на.

3.4.4.

Відмовитися від виконання Договору або зажадати від оплати, в разі недобору у встановлений Договором термін після отримання повідомлення про готовність до відвантаження.

3.4.5.

У разі, коли збитки, завдані в зв'язку з виконанням Договору, не відшкодовуються відповідно до Договору, відмовитися від виконання Договору і вимагати у відшкодування збитків, викликаних розірванням Договору. При цьому право відмовитися від виконання Договору.

4.

порядок поставки

4.1.

Поставка здійснюється шляхом відвантаження.

4.2.

Місце передачі:.

4.3.

до місця передачі доставляється силами.

4.4.

Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження переходить на з моменту, коли передав в порядку, передбаченому Договором.

4.5.

Право власності на за Договором виникає у з дня отримання.

4.6.

Передача повинна бути здійснена відповідно до умов Договору в термін до м

4.7.

Дострокова поставка може проводитися тільки з письмової згоди. Дострокова поставка може проводитися тільки з письмової згоди

4.8.

При передачі надає наступні документи в двох примірниках: рахунки, рахунки-фактури і товарні накладні з обов'язковим посиланням на номер Договору, і інші необхідні документи. При поставці без належної документації, прийняття та оплаті не підлягає.

5.

Порядок розрахунків

5.1.

Ціна на, поставка якого здійснюється за Договором, встановлена ​​відповідно до Державного контрактом і вказана в специфікації.

5.2.

Ціни, зазначені в цьому Договорі (в тому числі в додатках до нього), не можуть бути змінені в односторонньому порядку і є стабільними протягом дії Договору. У разі необхідності зміни ціни на в період дії Договору до його оплати або поставки, зобов'язаний попередньо письмово узгодити нову ціну з і. Зміна ціни оформлюється відповідним додатковою угодою. Зміна ціни після проведення оплати або поставки не допускається.

5.3.

Оплата відбувається . При цьому визнається поручителем по цьому зобов'язанню.

5.4.

Оплата за Договором здійснюється протягом банківських днів з дня отримання відповідно до умов Договору в сумі () руб., В т.ч. ПДВ% в сумі () руб.

5.5.

Спосіб оплати за Договором: перерахування грошових коштів у валюті Російської Федерації (рубль) на розрахунковий рахунок. При цьому обов'язки в частині оплати за Договором вважаються виконаними з дня списання коштів банком з рахунку.

6.

Відповідальність сторін

6.1.

Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором відповідно до Договору та законодавства України.

6.2.

Неустойка за Договором виплачується тільки на підставі обґрунтованого письмового вимоги Сторін.

6.3.

У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін зобов'язань, передбачених Договором, ця Сторона відшкодовує іншій Стороні завдані в результаті цього збитки.

6.4.

відповідальність:

6.4.1.

У разі порушення п. 3.1.1 Договору, зобов'язується виплатити штраф у розмірі відсотків від вартості.

6.4.2.

У разі несвоєчасної оплати або його частини відповідно до умов Договору, зобов'язується виплатити пені з розрахунку відсотків від вартості несвоєчасно сплаченого за кожен день прострочення, але не більше відсотків.

6.5.

відповідальність:

6.5.1.

У разі несвоєчасної поставки або його частини відповідно до умов Договору, в т.ч. за кількістю, вартості, якості, асортименту, приладдя та комплектації (комплекту), зобов'язується виплатити пені з розрахунку відсотків від вартості недопоставленого за кожен день прострочення, але не більше відсотків.

6.5.2.

У разі порушення термінів усунення недоліків, передбачених п. 3.2.5 Договору, зобов'язується виплатити пені з розрахунку відсотків від вартості такого за кожен день прострочення, але не більше відсотків, за період з дня отримання вимоги про усунення недоліків до дня їх усунення.

6.5.3.

У разі порушення обов'язків, передбачених п. 3.2.2 Договору, що призвело до вилучення у третіми особами, зобов'язується виплатити штраф у розмірі відсотків від вартості вилученого третіми особами.

6.5.4.

У разі порушення термінів заміни, який відповідає умовам Договору про термін придатності, передбачених п. 3.2.6 Договору, зобов'язується виплатити пені з розрахунку відсотків від вартості такого за кожен день прострочення, але не більше відсотків, за період з дня отримання вимоги про заміну до дня його заміни.

6.5.5.

У разі порушення обов'язків, передбачених п. 3.2.7 Договору, зобов'язується виплатити штраф у розмірі руб. від вартості готового до передачі.

6.5.6.

У разі порушення обов'язків, передбачених п. 3.2.8 Договору, зобов'язується виплатити штраф у розмірі руб.

7.

Підстави і порядок розірвання договору

7.1.

Договір може бути розірваний за згодою Сторін, а також в односторонньому порядку на письмову вимогу однієї із Сторін з підстав, передбачених Договором та законодавством.

7.2.

Розірвання Договору в односторонньому порядку проводиться тільки за письмовою вимогою Сторін протягом календарних днів з дня отримання Стороною такого вимоги.

7.3.

має право розірвати Договір в односторонньому порядку у випадках:

7.3.1.

Якщо в порушення умов Договору відмовляється передати.

7.3.2.

Істотного порушення вимог до якості (виявлення непереборних недоліків, недоліків, які не можуть бути усунені без невідповідних витрат або витрат часу, чи виявляються неодноразово, або виявляються знову після їх усунення, та інших подібних недоліків).

7.3.3.

Неодноразового порушення строків поставки.

7.4.

має право розірвати Договір в односторонньому порядку у випадках:

7.4.1.

Якщо в порушення Договору відмовляється прийняти і / або сплатити.

7.4.2.

Коли збитки, завдані в зв'язку з виконанням Державного контракту, не відшкодовуються відповідно до Державного контрактом і в зв'язку з цим розривається Державний контракт.

8.

Вирішення спорів з договору

9.

Форс мажор

9.1.

Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за Договором у разі, якщо невиконання зобов'язань стало наслідком дій непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, війни, дій органів державної влади або інших незалежних від Сторін обставин.

9.2.

Сторона, яка не може виконати зобов'язання за Договором, повинна своєчасно, але не пізніше календарних днів після настання обставин непереборної сили, письмово сповістити іншу Сторону, з наданням обгрунтовують документів, виданих компетентними органами.

9.3.

Сторони визнають, що неплатоспроможність Сторін не є форс-мажорною обставиною.

10.

Інші умови

10.1.

Сторони не мають ніяких супутніх усних домовленостей. Зміст тексту Договору повністю відповідає дійсному волевиявленню Сторін.

10.2.

Все листування по предмету Договору, що передує його висновком, втрачає юридичну силу з дня укладення Договору.

10.3.

Сторони визнають, що якщо будь-яка з положень Договору стає недійсним протягом терміну його дії внаслідок зміни законодавства, інші положення Договору обов'язкові для Сторін протягом терміну дії Договору.

10.4.

Договір складений в 2 (двох) примірниках російською мовою по одному для кожної із Сторін.

11.

список додатків

12.

Адреси, реквізити та підписи сторін

Найменування: Найменування: Адреса: Адреса: Тел .: Тел .: ОГРН: ОГРН: ІПН: ІПН: КПП: КПП: Р / р: Р / р: Банк: Банк: БИК: БИК: Кор / рах: Кор / рах:

Від імені __________ від імені __________