Реклама
Реклама
Реклама

Дебет-Кредит № 13 :: Інвентаризація каси та бланків суворої звітності

Дебет-Кредит № 13 (27.3.2006)
Суть справи :: Бухгалтерський облік

Увага! архівна публікація

Ця сторінка містить давню архівну публікацію бухгалтерського тижневика "Дебет-Кредит", яка в даний час, цілком можливо, втратила актуальність і може не відповідати чинним нормам бухгалтерського і податкового обліку.
Для роботи з актуальними матеріалами журналу перейдіть до ONLINE.dtkt.ua
або виберіть потрібний вам розділ ДК-порталу у верхньому рядку навігації.

Інвентаризація каси та бланків суворої звітності проводиться з метою звірки готівки з даними обліку, які відображені у касовій книзі (як залишок на кінець дня) і контролю за збереженням готівкових коштів на підприємстві. Ця стаття допоможе бухгалтеру оформити результати такої інвентаризації, а комісії - здійснити її.

Терміни проведення інвентаризації

Відповідно до п. 7 Положення №637, виконання касової дисципліни контролюється за допомогою:

планової інвентаризації - проводиться 1 раз в квартал;

непланової інвентаризації - проводиться:

1) у випадках порушення фінансової дисципліни з боку касира;

2) при заміні касира.

Документальне оформлення

Згідно з Інструкцією №69, інвентаризацію на підприємстві проводять у встановлені терміни на підставі наказу керівника, складеного в довільній формі (див. Зразок 1 на с. 23). До початку інвентаризації у матеріально відповідальної особи (далі - МВО) береться розписка.

Пам'ятайте, що керівник підприємства укладає письмовий договір про повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих грошових коштів, цінних паперів, грошових документів:

- з касиром;

- в разі тимчасової заміни касира (у зв'язку з хворобою тощо) - з іншим працівником;

- якщо в штатному розписі підприємства не передбачено посади касира - з бухгалтером.

Нагадуємо, що всі цінності і грошові кошти повинні зберігатися в металевому сейфі каси підприємства (без урахування коштів в касі на момент перевірки).

початок інвентаризації

Каса. Комісія в затвердженому наказом складі починає інвентаризацію каси з покупюрного перерахунку готівки із записом останніх номерів прибуткового та видаткового касових ордерів. Якщо на підприємстві застосовується РРО, то звіряється сума наявної готівки із сумою, вказаною в звіті РРО (в РК та КОРО) і т.п.

Пам'ятайте: перевищення ліміту в касі при інвентаризації може бути тільки в день виплати заробітної плати, відпускних та грошей, призначених для відрядження. Перевіряючи виконання ліміту каси, необхідно врахувати п. 5.10 Положення №637, а саме: готівкові кошти не вважаються понадлімітними в день їх надходження, якщо вони були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків не пізніше наступного робочого дня банку або були використані підприємством (без попереднього здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби) наступного дня на господарські потреби.

Бланки суворої звітності. Інвентаризацію бланків суворої звітності комісія починає з перевірки цінних паперів (акції, облігації, ощадні сертифікати, приватизаційні папери і т.п.) за окремими емітентами із зазначенням назви, серії, номера, номінальної і балансової вартості і строків їх погашення. Якщо підприємство передало цінні папери на зберігання банку, то їх інвентаризація полягає в звірці залишків, відображених на відповідних рахунках, з даними виписок банку.

що перевіряють

Каса. Комісія перевіряє оприбуткування і списання грошових коштів. Велике значення має оформлення і правильне ведення касової книги, оскільки:

1) вона повинна бути пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою підприємства та підписами керівника та головного бухгалтера;

2) записи в ній здійснюються під копіювальний папір одночасно на двох сторінках, із зазначенням одного номера, одна зі сторінок відривається і додається до прибуткових і видаткових касових ордерів - є звітом касира і здається в бухгалтерію;

3) в ній не допускається виправлення помилок. Але якщо виправлення все ж зроблені, то вони засвідчуються підписами касира і головного бухгалтера;

Що ще перевіряє комісія у касовій книзі і касових документах, див. У таблиці 1 на с. .

Бланки суворої звітності. По-перше, комісія перевіряє оформлення цінних паперів і реальність їх відображення в балансі підприємства. По-друге, проводить перевірку руху бланків суворої звітності, ведення журналу реєстрації, а також правильність і своєчасність оформлення актів на списання бланків суворої звітності.

Відображення результатів інвентаризації

Результати інвентаризації (в т.ч. виявлення нестачі або надлишку цінностей і грошових коштів в касі) заповнюються в акті про результати інвентаризації наявних грошових коштів (див. Зразок 2 на с. 24) і Інвентаризаційному описі цінностей і бланків суворої звітності. У разі руху цінностей і бланків суворої звітності під час інвентаризації на останній сторінці форми (перед підписом голови комісії) передбачені вільні рядки для запису останніх номерів документів.

Акт складають у двох примірниках: перший - для бухгалтерії, а другий - для МВО, що приймає цінності на відповідальне зберігання. Іноді, в разі зміни МВО, для іншого МОЛ, що приймає цінності, виписується третій примірник.

Акт обов'язково підписується членами інвентаризаційної комісії і МВО із зазначенням результатів інвентаризації - суми нестачі або надлишку. Необхідно також вказати обставини їх виникнення.

Нагадуємо, що готівку, що зберігається в касі, але не підтверджена касовими документами, вважається надлишком, який оприбутковується в касі та зараховується в дохід підприємства. Сума недостачі стягується з винної особи. У таблиці 2 наведено бухгалтерські проводки в разі відображення результатів інвентаризації.

відповідальність

Відповідно до ст. 1642 КпАП, несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризації грошових коштів, порушення правил ведення касових операцій, перешкоджання працівникам державної контрольно-ревізійної служби у проведенні ревізій та перевірок, невжиття заходів по відшкодуванню з винних осіб збитків від недостач, розтрат, крадіжок і безгосподарності, тягнуть за собою накладення штрафу від:

- 8 до 15 н.м.д.г. (Від 136 до 255 грн);

- 10 до 20 н.м.д.г. (Від 170 до 340 грн), якщо такі самі дії вчинені особою вдруге протягом року.

Підставою для відрахування із заробітної плати працівника розміру заподіяної шкоди, що не перевищує середнього місячного заробітку, є розпорядження керівника підприємства, яке видається не пізніше двох тижнів з дня виявлення заподіяної працівником шкоди.

Розмір збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) бланків цінних паперів і документів суворої звітності обчислюється із застосуванням коефіцієнта:

5 - до номінальної вартості, зазначеної на бланках цінних паперів та документів суворого обліку, або до вартості документів суворого обліку;

50 - до вартості придбання (виготовлення) бланків цінних паперів і документів суворого обліку, на яких не зазначена номінальна вартість або вартість яких не встановлена ​​законодавством.

Таблиця 1

Що перевіряє комісія у касовій книзі і касових документахЗдійснюючи інвентаризацію каси, комісія перевіряє:Реквізити:

Наявність, оформлення і правильність ведення касової книги.

При автоматизованому веденні касової книги перевіряють правильність роботи програмних засобів оброблення касових документів

- Оформлення касових операцій з приймання та видачі готівкових коштів (в т.ч. за термінами) за кожним прибутковим і видатковим касовим ордером;

- наявність підпису бухгалтера, який перевірив записи в касовій книзі за кількістю отриманих ним касових ордерів;

- правильність підрахунку в касовій книзі фактичних залишків готівки в касі на кінець дня

Прибуткові та видаткові касові ордери і видаткові відомості

- Проставление необхідних дат, номерів, сум;

- зазначення підстав для їх виписки;

- наявність підписів осіб, які отримали грошові кошти;

- відбитків печаток і штампів тощо

Журнали реєстрації прибуткових і видаткових касових документів

Книги обліку прийнятих і виданих касиром грошей

- Правильність ведення, відповідність між кореспонденцією рахунків, унесених до касової книги та зазначених в касових ордерах;

- наявність необхідних документів, які додаються до касових ордерів (заяви, накладні, рахунки, довідки тощо), і відміток про їх погашення, а також залишку готівки в касі з книгами обліку

Таблиця 2

Відображення результатів інвентаризації в бухгалтерському обліку№ п / пЗміст господарської операціїКореспонденция рахунківД-тК-т

1. Списано нестачу коштів на матеріально відповідальна особу 375 301 2. Сума недостачі (відшкодування) утримано із заробітної плати матеріально відповідальної особи 661 375 3 . Матеріально відповідальна особа внесла суму недостачі в касу 301 375 4. Оприбуткування надлишку в касу і внесення в дохід підприємства 301 74

Нормативна база

  • Постанова №283 - Постанова КМУ від 19.04.93 р №283 «Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку».
  • Інструкція №69 - Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків, затверджена наказом Мінфіну від 11.08.94 р №69.
  • Положення №637 - Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р №637.

Що є бланками суворої звітності

Номенклатура бланків цінних паперів і документів суворого обліку, що виготовляються за ліцензією Мінфіну

I. Бланки цінних паперів:

- акції;

- облігації внутрішніх республіканських і місцевих позик;

- казначейські зобов'язання республіки;

- ощадні сертифікати;

- приватизаційні папери;

- інші бланки, передбачені чинним законодавством.

II. Бланки документів суворого обліку:

- документи, що засвідчують особу, подію, право, освіту, трудовий стаж тощо (Паспорт; свідоцтва про народження, шлюб та розірвання шлюбу, зміну прізвища, імені, по батькові; трудова книжка і вкладиш до неї; посвідчення водія, службові, військові, ветеранів, інвалідів; дипломи про освіту, присвоєння звання; пенсійна книжка; пенсійні листки, листки тимчасової непрацездатності та інші);

- проїзні документи (квитки на проїзд у залізничному, морському, річковому і повітряному транспорті; документи на перевезення вантажів; товарно-транспортні накладні на переміщення спирту етилового, високооктанових кисневмісних домішок та алкогольних напоїв; військові проїзні документи та інші);

- знаки поштової сплати (поштові марки, конверти з марками, листівки з марками);

- документи, що обслуговують грошовий обіг (книжки ощадні, чекові, депозитні); чеки грошові, майнові, розрахункові; бланки фінансування, страхування; акредитиви; марки податкові, митні; доручення на видачу коштів, пенсій, майна; сертифікати якості, на право вивезення та ввезення; поліси страхування; ліцензії та інші;

- бланки білетів тиражних та миттєвих лотерей.

Додаток до Постанови №283

Світлана Щербина, «Дебет-Кредит»

Коли переходити на консолідований податок   Суть справи :: Бухгалтерський облік   Відповідно до п Коли переходити на консолідований податок
Суть справи :: Бухгалтерський облік
Відповідно до п. 8 Порядку складання розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток, затвердженого наказом ДПАУ від 10.02.2003 р №68, «дані обліку новостворених філій враховуються при розрахунку консолідованого податку, .....

Питання обліку запасів   № 20 (18 Питання обліку запасів
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Бухгалтерський облік
З початку 2015 року сума податку на прибуток визначається на підставі даних
бухгалтерського обліку. У зв'язку з цим податківці отримали право перевіряти
правильність ведення бухобліку, правильність і повноту визначення доходів,
витрат і фінансовог ...

Продаж автомобіля фізособі   № 20 (18 Продаж автомобіля фізособі
№ 20 (18.5.2015) :: Суть справи :: Бухгалтерський облік
Звичайна господарська операція: юрособа продає легковий автомобіль -
основний засіб - фізособі. Але в зв'язку з нею у бухгалтерів виникає
безліч питань, особливо в світлі постійно мінливого законодавства.
Відповіді на багато з таких в ...