Реклама
Реклама
Реклама

Договір оренди квартири зразок, типовий бланк-шаблон договору найму житла 2015

 1. Договір оренди квартири (житла) - зразок / шаблон російською мовою: Договір оренди (найму) квартири...
 2. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
 3. 2. МЕТА Орендного КОРИСТУВАННЯ.
 4. 3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ КВАРТИРИ ТА МАЙНА В НІЙ В ОРЕНДУ.
 5. 4. ТЕРМІН ОРЕНДИ.
 6. 5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ.
 7. 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ.
 8. 7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ.
 9. 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ.
 10. 9. РІШЕННЯ Спрови.
 11. 10. ДІЯ ДОГОВОРУ.
 12. 11. Заключні положення.
 13. 12. Місцезнаходження і реквізити сторін.
 14. додаток до договору
 15. акт, який підписується під час укладання договору оренди:
 16. акт, який підписується при розірванні договору оренди:
 17. додаток до договору
 18. Зазначене нижче майно знаходиться в квартирі за адресою: м ____________________, будинок № _________...
 19. Як правильно заповнити договір найму квартири?

Договір оренди квартири (житла) - зразок / шаблон російською мовою:

Договір оренди (найму) квартири - відкрити бланк в новому вікні

Шаблон договору:

ДОГОВІР ОРЕНДИ КВАРТИРИ (житлового приміщення) № ______

м Львів ____ _____________2016 р

_____ ПІБ ______ (надалі іменується "Орендодавець", з одного боку, і ______ ПІБ _____ (надалі іменується "Орендар"), з іншого боку, в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона" уклали цей Договір оренди (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов'язується передати Орендарю в тимчасове платне користування, а Орендар зобов'язується прийняти у тимчасове платне користування житлове приміщення (квартиру), що визначено в цьому Договорі (надалі іменується "Квартира"), і зобов'язується платити орендодавцю орендну плату.

1.2. Адреса Квартири, що орендується: Україна, м.Львів, вул. ___________, будинок ___________, кв. ___________.

1.3. Загальна площа Квартири, що орендується: ___________ кв. м.

1.4. Поверх: ___________.

1.5. Стан квартири, що орендується, на момент передачі в орендне користування: придатне для використання відповідно до мети оренди, визначеної в п. 2.1 цього Договору.

1.6. Недоліки квартири, що орендується, на момент передачі в орендне користування: ___________.

1.7. В оренду також здається наступне майно, яке знаходиться в Квартирі, що орендується: ___________.

1.8. Сторони домовились про такий порядок відновлення приміщення і майна Квартири, що орендується: капітальний ремонт Квартири та майна в ній здійснює ___________, поточний ремонт Квартири та майна в ній здійснює ___________.

2. МЕТА Орендного КОРИСТУВАННЯ.

2.1. Квартира, що орендується, надається Орендарю для проживання.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ КВАРТИРИ ТА МАЙНА В НІЙ В ОРЕНДУ.

3.1. Квартира та майно, що орендується, повинні бути передані Орендодавцем та прийняті Орендарем протягом ___________ днів.

3.2. У момент підписання Акту прийому-передачі Орендодавець передає Орендарю ключі від квартири, що орендується.

4. ТЕРМІН ОРЕНДИ.

4.1. Термін оренди приміщення, що орендується, становить ___________ місяців з моменту прийняття приміщення, що орендується, за Актом прийому-передачі.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ.

5.1. Розмір місячної орендної плати становить: ___________ грн. (_________ прописом __________ гривень).

5.2. Орендна плата сплачується Орендарем не пізніше ___________ числа кожного наступного місяця.

5.3. Розмір орендної плати може переглядатися на письмову вимогу Орендодавця.

5.4. Зобов'язання Орендаря по сплаті орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку в розмірі ___________ грн. (_________ прописом __________ гривень).

5.5. Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який термін у розмірі, який визначається на момент оплати.

5.6. Вартість комунальних послуг не входить в орендну плату.

5.7. Всі витрати за користування комунальними послугами, телефонами, Інтернет-послугами оплачуються Орендарем самостійно.

5.8. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Квартири та Майна по Акту прийому-передачі включно. Закінчення терміну дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість по орендній платі, якщо така виникла, у повному обсязі, враховуючи санкції (якщо такі передбачені цим Договором).

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ.

6.1. Орендодавець зобов'язаний:

- забезпечувати безперешкодне використання Орендарем Квартири та майна в цій, що орендується, на умовах цього Договору;

- не здійснювати дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

6.2. Орендодавець має право:

- контролювати наявність, стан, напрямки та ефективність використання приміщення і майна Квартири, переданого в оренду за цим Договором;

- виступати з ініціативою про внесення змін до цього Договору або його розірвання;

- здійснювати контроль за станом приміщення Квартири та Майна шляхом огляду, але з обов'язковим попередженням Орендаря не менше ніж за день до цього.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ.

7.1. Орендар зобов'язаний:

- використовувати Квартиру, що орендується, виключно у відповідності до мети оренди, визначеної в п. 2.1 цього Договору;

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату;

- забезпечувати зберігання орендованого приміщення і майна Квартири, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати приміщення і майно Квартири в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно і приміщення Квартири в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки;

- дотримуватися протипожежних правил, а також правила користування тепловою та електричною енергією, не допускати перевантаження електромереж;

- здійснювати за власний рахунок поточний ремонт і майна Квартири;

- не здійснювати без письмової згоди Орендодавця перебудову та перепланування Квартири орендованого приміщення;

- надати Орендодавцю доступ в квартиру оренди з метою перевірки її стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеним цим Договором;

- в разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві, орендовану квартиру і майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна;

- своєчасно здійснювати за свій рахунок капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованій Квартири.

7.2. Орендар має право:

- використовувати орендовану Квартиру і майно в ній відповідно до його призначення та умов цього Договору;

- користуватися системами комунікацій, які знаходяться в приміщенні Квартири, що орендується;

- здавати майно в суборенду лише за письмової згоди Орендодавця;

- установлювати сигналізацію та інші системи охорони.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ.

8.1. У разі порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

8.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

8.1.2. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання цього Договору.

8.2. У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість Орендаря становить в середньому не менше ніж ___________ грн. (_________ прописом __________ гривень), Орендар також сплачує штраф Орендодавцю в розмірі ___________ грн. (_________ прописом __________ гривень).

9. РІШЕННЯ Спрови.

9.1. Всі суперечки, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2. Якщо даний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

10. ДІЯ ДОГОВОРУ.

10.1. Договір підписується між двома фізичними Сторонами.

10.2. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання.

10.3. Строк цього Договору починає свій перебіг ___________ 2016 року і закінчується ___________ 2016 року.

10.4. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.5. Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін договору в разі невиконання іншою стороною обов'язків передбачених цим Договором.

10.6. Орендодавець або Орендар має право розірвати цей Договір попередивши іншу сторону за один місяць до цього.

11. Заключні положення.

11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, в тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства , а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків.

11.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони укладені (складені) у тій же формі, що і цей Договір.

11.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології російською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

12. Місцезнаходження і реквізити сторін.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ: ОРЕНДАР: Прізвище, ім'я, по батькові Прізвище, ім'я, по батькові паспортні дані паспортні дані ідентифікаційний код ідентифікаційний код підпису сторін підписи сторін

додаток до договору

Акт прийому-передачі квартири в оренду - зразок / шаблон:

Акт прийому-передачі - відкрити бланк в новому вікні

 • акт передачі - додається до договору оренди житла

акт, який підписується під час укладання договору оренди:

АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ НЕРУХОМОГО МАЙНА В ОРЕНДУ

Згідно з договором оренди нерухомості № ______ від "_________" _____________________ 2016 року

______________________________________________________________ (ПІБ, паспортні дані) / Орендодавець / передає, ______________________________________________________________ (ПІБ, паспортні дані) / Орендар / приймає у тимчасове платне користування приміщення та майно в приміщенні, що знаходиться за адресою: м.Львів, вул .________________________________________________________________________________________.

Передане приміщення відповідає вимогам, які ставилися Орендарем.

Покази лічильників, зняті на момент прийому-передачі нерухомого майна: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

"________" __________________________ 2016 року

Орендодавець: ________________________ Орендар: _____________________________

підписи та паспортні дані


акт, який підписується при розірванні договору оренди:

АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ НЕРУХОМОГО МАЙНА В ОРЕНДУ

Згідно з договором оренди нерухомості № ______ від "_________" _____________________ 2016 року

______________________________________________________________ (ПІБ, паспортні дані) / Орендар / передає, а ______________________________________________________________ ПІБ, паспортні дані) / Орендодавець / приймає раніше здане в оренду приміщення і майно в приміщенні, що знаходиться за адресою: м.Львів, вул. ________________________________________________________.

Передане приміщення відповідає вимогам, які ставилися Орендодавцем.

Покази лічильників, зняті на момент прийому-передачі нерухомого майна: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

"________" __________________________ 2016 року

Орендодавець: ________________________ Орендар: _____________________________

підписи та паспортні дані

додаток до договору

Опис майна при здачі квартири в оренду - зразок / шаблон, від руки:

Пріложеніек Договору оренди нерухомості

№ ______ від "_________" _____________________ 2016 року

Зазначене нижче майно знаходиться в квартирі за адресою: м ____________________, будинок № _________ кв .__________ і передається Орендарю в тимчасове користування разом з приміщенням згідно з Договором.
ОПИС МАЙНА:

Дата: _______________________ 2016 року

Орендодавець: ________________________ Орендар: _____________________________

підписи та паспортні дані

Чи дійсний договір оренди, якщо він не завірений у нотаріуса?

Так, дійсно. Більшість договорів оренди не реєструються у нотаріуса. При необхідності, договір, навіть не завірений нотаріусом, може бути розглянуто в суді. Для того щоб договір мав юридичну силу, необхідна наявність на ньому точних паспортних даних господаря і квартиранта, місця їх реєстрації, а також їх особисті підписи. Також дуже важливо договір заповнювати правильно.

Як правильно заповнити договір найму квартири?

Рейтинг найбільш частих помилок при заповненні договору оренди:

 1. Адреса та опис квартири. Договір оренди обов'язково повинен включати такі пункти: повний опис квартири з вказівкою адреси.
 2. Хто власник? Право власності. Договір оренди обов'язково повинен включати такі пункти: відомості про власників і реквізити документів, що підтверджують право власності на квартиру.
 3. Реквізити сторін. Часто при самостійному укладанні договору пропускається внесення реквізитів сторін повністю.
 4. Помилки в описі оплати. Договір повинен містити грамотно описану форму оплати за оренду (орендна ставка і комунальні платежі, показання лічильників) і терміни оплати (коли і як буде проводитися оплата).
 5. Оплата в іноземній валюті. Неприпустимо вказувати суми розрахунку в доларах, євро та інших іноземних валютах. Читати більше - про оплату за договором.
 6. Акт прийому-передачі нерухомого майна. Додається до договору.

Юристи не рекомендують укладати договір оренди нерухомості самостійно. Так Ви піддаєтеся небезпеки неправильно укласти договір або опустити важливі моменти і не погодити їх з орендарем. Щоб уникнути цього рекомендуємо скористатися послугами спеціаліста з агентства нерухомості або послугами юристів.

Як правильно заповнити договір найму квартири?
Як правильно заповнити договір найму квартири?
Хто власник?