Реклама
Реклама
Реклама

Цінні папери. § 2 <Цивільний кодекс Республіки Казахстан (Загальна частина) Кодекс Республіки Казахстан від 27.12.1994 року N 268-XIII

 1. § 2. Цінні папери Стаття 129. Цінні папери
 2. Стаття 130. Підтвердження прав на цінний папір
 3. Стаття 131. Вимоги до цінного паперу
 4. Стаття 132. Передача прав за цінним папером
 5. Стаття 133. Виконання за цінним папером
 6. Стаття 134. Відновлення цінного паперу
 7. Стаття 135. [виключена]
 8. Стаття 136. Облігація
 9. Стаття 137. [виключена]
 10. Стаття 138. [виключена]
 11. Стаття 139. Акція
 12. Стаття 139-1. Банківський депозитний сертифікат
 13. Стаття 140. [виключена]

§ 2. Цінні папери

Стаття 129. Цінні папери

1. Цінний папір - сукупність певних записів і інших позначень, що засвідчують майнові права.

1-1. Цінні папери можуть бути борговими та пайовими.

Боргові цінні папери - цінні папери, що засвідчують зобов'язання емітента (боржника) по виплаті основної суми боргу на умовах випуску даних цінних паперів.

Часткова цінний папір - цінний папір, що засвідчує право її власника на певну частку в майні у випадках, передбачених законодавством Республіки Казахстан.

2. До цінних паперів відносяться акції, облігації та інші види цінних паперів, визначені відповідно до цього Кодексу та іншими законодавчими актами Республіки Казахстан.

3. Цінні папери за формою випуску поділяються на:

1) документарні та бездокументарні;

2) емісійні та неемісійні;

3) іменні, пред'явницькі та ордерні.

Документарні цінні папери - цінні папери, випущені в документарній формі (на паперовому або іншому матеріальному носієві з можливістю безпосереднього читання змісту цінного паперу без використання спеціальних технічних засобів).

Бездокументарні цінні папери - цінні папери, випущені в бездокументарній формі (у вигляді сукупності електронних записів).

Емісійні цінні папери - цінні папери, що володіють в межах одного випуску однорідними ознаками та реквізитами, що розміщуються і звертаються на підставі єдиних для даного випуску умовах.

Неемісійні цінні папери - цінні папери, що не відповідають ознакам, зазначеним у частині четвертій цього пункту.

Іменний цінний папір - цінний папір, що підтверджує приналежність засвідчених нею прав названому в ній особі.

Представницькою цінний папір - цінний папір, що підтверджує приналежність засвідчених нею прав пред'явникові цінного паперу.

Ордерний цінний папір - цінний папір, що підтверджує приналежність засвідчених нею прав названому в ній особі, а в разі передачі їм цих прав в порядку, передбаченому пунктом 3 статті 132 цього Кодексу, - іншій особі.

4. Цим Кодексом та іншими законодавчими актами Республіки Казахстан може бути виключена можливість випуску певного виду цінних паперів в тій чи іншій формі.

Примітка

Стаття 130. Підтвердження прав на цінний папір

1. Підтвердженням права на документарну цінний папір є сама цінний папір. У разі передачі документарній цінного паперу на зберігання професійному учаснику ринку цінних паперів, уповноваженому на таке зберігання відповідно до виданої йому ліцензією або відповідно до законодавчих актів Республіки Казахстан, підтвердженням права на цю цінний папір є виписка з рахунку, відкритого даними професійним учасником з метою її обліку. При розбіжності між документарній цінним папером і випискою з зазначеного рахунку пріоритет має виписка.

2. Підтвердженням права на бездокументарну цінний папір є виписка з рахунку, відкритого в цілях її обліку у професійного учасника ринку цінних паперів, який уповноважений на реєстрацію угод з цінними паперами відповідно до виданої йому ліцензією або відповідно до законодавчих актів Республіки Казахстан.

3. Порядок відкриття і ведення професійними учасниками ринку цінних паперів рахунків, призначених для обліку цінних паперів, а також вимоги до змісту та оформлення виписок з таких рахунків визначаються законодавством Республіки Казахстан.

Примітка

Стаття 131. Вимоги до цінного паперу

1. Види прав, які засвідчуються цінними паперами, обов'язкові реквізити цінних паперів, вимоги до форми цінного паперу та інші необхідні вимоги визначаються законодавчими актами чи встановленому ними порядку.

2. Відсутність обов'язкових реквізитів цінного паперу або невідповідність цінного паперу встановленій для неї формі тягне її недійсність.

Стаття 132. Передача прав за цінним папером

1. Для передачі іншій особі прав, посвідчених цінним папером на пред'явника, достатньо вручення цінного паперу цій особі.

2. Права, посвідчені іменним цінним папером, який випущено в документарній формі, передаються в порядку, встановленому для поступки вимоги (цесії). Відповідно до статті 347 цього Кодексу особа, яка передає право за цінним папером, несе відповідальність за недійсність відповідної вимоги, але не за його виконання.

2-1. Особливості передачі прав по емісійних цінних паперів і підтвердження прав по ним визначаються законодавчими актами Республіки Казахстан.

3. Права за ордерним цінним папером передаються шляхом вчинення на цьому папері передавального напису - індосаменту. Особа, яка передає права за ордерним цінним папером (індосант), несе відповідальність не тільки за існування права, а й за його здійснення, за винятком випадків, встановлених законодавчим актом Республіки Казахстан про іпотеку нерухомого майна.

Індосамент, здійснений на цінному папері, переносить усі права, посвідчені цінним папером, на особу, якій або за наказом якого передаються права за цінним папером - (індосата). Індосамент може бути бланковим (без зазначення особи, якій має бути здійснене виконання).

Індосамент може бути обмежений тільки дорученням здійснювати права, посвідчені цінним папером, без передання цих прав индоссату (передоручений індосамент). В цьому випадку індосат виступає як представник.

Примітка

Стаття 133. Виконання за цінним папером

1. Особа, яка видала цінний папір, та всі особи, що індосували його, відповідають перед її законним власником солідарно, за винятком випадків, встановлених законодавчим актом Республіки Казахстан про іпотеку нерухомого майна. У разі задоволення вимоги законного власника цінного паперу про виконання посвідченого нею зобов'язання одним або кількома особами з числа тих, хто зобов'язався за цінним папером, вони набувають право зворотної вимоги (регресу) до решти особам, раніше їх зобов'язалися за цінним папером.

2. Відмова від виконання зобов'язання, посвідченого цінним папером, з посиланням на відсутність підстави зобов'язання або на його недійсність не допускається.

3. Власник цінних паперів, незаконно виготовленого або підробленого цінного паперу має право пред'явити особі, яка передала йому папір, вимоги про належне виконання зобов'язання, посвідченого цінним папером, та про відшкодування збитків.

4. Права за цінним папером, що знаходиться у незаконного власника, не підлягають здійсненню.

Примітка

Стаття 134. Відновлення цінного паперу

Відновлення прав за втраченим цінних паперів на пред'явника і ордерних цінних паперів провадиться судом у порядку, передбаченому процесуальним законодавством.

Стаття 135. [виключена]

Примітка

Стаття 136. Облігація

1. Облігація - цінний папір із заздалегідь встановленим при її випуску терміном обігу, що засвідчує відповідно до умов випуску права на отримання від особи, що випустив облігацію, винагороди за неї і після закінчення терміну її звернення - номінальної вартості облігації в грошах або іншому майновому еквіваленті.

2. Облігації випускаються тільки як іменні емісійні цінні папери.

3. Уряд Республіки Казахстан, Національний Банк Республіки Казахстан, комерційні організації мають право випускати облігації.

4. Види облігацій і порядок їх випуску встановлюються законодавством Республіки Казахстан.

Примітка

Стаття 137. [виключена]

Примітка

Стаття 138. [виключена]

Примітка

Стаття 139. Акція

1. Акція - цінний папір, що випускається акціонерним товариством і засвідчує права на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів по ній і частини майна акціонерного товариства при його ліквідації, а також інші права, передбачені законодавчими актами Республіки Казахстан.

2. Акції випускаються тільки як іменні емісійні цінні папери.

3. Види акцій встановлюються законодавчими актами Республіки Казахстан.

Порядок випуску акцій встановлюється законодавством Республіки Казахстан про ринок цінних паперів.

4. Некомерційні організації, створені в організаційно-правовій формі акціонерного товариства, виплату дивідендів за своїми акціями не здійснюють.

5. Законодавчими актами Республіки Казахстан може бути передбачена можливість викупу акцій за рішенням суду у акціонера, що порушує своїми діями або бездіяльністю інтереси акціонерного товариства.

Законодавчими актами Республіки Казахстан можуть бути передбачені можливість і підстави примусового викупу акцій банків і організацій, що здійснюють окремі види банківських операцій, а також страхових (перестрахових) організацій в разі наявності у них негативного розміру власного капіталу, що розраховується в порядку, встановленому законодавчими актами Республіки Казахстан.

Примітка

Стаття 139-1. Банківський депозитний сертифікат

Банківський депозитний сертифікат - іменний неемісійна цінний папір, що засвідчує права її власника на отримання після закінчення встановленого для неї умовами випуску терміну обігу або до його закінчення її номінальної вартості, а також винагороди в розмірі, встановленому умовами випуску.

Примітка

Стаття 140. [виключена]

Примітка


Основні джерела публікованих текстів нормативних правових актів: газета "Казахстанська правда", база даних довідково-правової системи Adviser , Інтернет-ресурси online.zakon.kz, adilet.zan.kz, інші засоби масової інформації в Мережі.

Хоча інформація отримана з джерел, які ми вважаємо надійними і наші фахівці застосували максимум сил для вивірки правильності отриманих версій текстів наведених нормативних актів, ми не можемо дати будь-яких підтверджень або гарантій (як явних, так і неявних) щодо їх точності.

компанія "КАМАЛ-Консалтинг" не несе відповідальності за будь-які наслідки будь-якого застосування формулювань і положень, що містяться в даних версіях текстів нормативних правових актів, за використання даних версій текстів нормативних правових актів в якості основи або за будь-які упущення в текстах публікуються тут нормативних правових актів.